Tel: 052 42 32 54
Email: info@beirnaertfilip.be

Privacy

Het gebruik van en het surfen naar of op de internetsite www.beirnaertfilip.be houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene voorwaarden inzake het gebruik van deze site. Deze algemene voorwaarden kunnen door beirnaertfilip op ieder ogenblik gewijzigd worden. Zij worden bekendgemaakt op deze webpagina.

beirnaertfilip tracht naar best vermogen de toegang tot en de goede werking van haar internetsite te verzekeren. beirnaertfilip kiest autonoom de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot en de goede werking van haar internetsite tot stand te brengen in de beste omstandigheden. beirnaertfilip geeft geen garantie dat haar internetsite virus- of foutenvrij is en steeds op volle capaciteit en ononderbroken zal functioneren.

beirnaertfilip spant zich in om via haar internetsite volledige en actuele informatie aan te bieden. Niettemin kan beirnaertfilip niet garanderen dat alle informatie op haar website op elk ogenblik volledig of correct is. De informatie kan onvolledig zijn en fouten, vergissingen of omissies bevatten.

Het raadplegen en/of het gebruik van de internetsite gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. beirnaertfilip is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het raadplegen en/of het gebruik van de site of die het gevolg is van een onderbreking of de stopzetting van de site. beirnaertfilip is evenmin aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarnaar een hyperlink wordt gelegd.

Deze internetsite zelf en haar inhoud (dus inclusief maar niet beperkt tot de opbouw, de software, de grafische elementen, de tekst en eender welk ander materiaal op de site) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De benamingen, logo's, slogans en merken zijn wettelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van beirnaertfilip of van de eventuele andere rechthebbende.

Wanneer beirnaertfilip persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Ieder geschil omtrent het gebruik van en/of het raadplegen van deze internetsite valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

BEIRNAERT FILIP bvba
Hogeweg 37
9290 Berlare

Tel: 052 42 32 54
Gsm: 0475 84 91 54
Fax: 052 42 48 06
Email: info@beirnaertfilip.be

Binnen de 24u antwoord!